Menu Detail

Kathiyawadi & Rajasthani

 • Ringan Bhartha
 • Began Gatta
 • Patra Turiya
 • Stuff Ravaiya
 • Sev Tomato
 • Undhiyoo
 • Ravaiya Dahiwala
 • Kathiyawadi Ringan
 • Surti Undhiyoo
 • Lasaniya Bataka
 • Potato Ringan
 • Mug Kathiyawadi
 • Patra Vatana
 • Palak Besan Gotta
 • Methi Besan Gatta
 • Patra Turiya Tuver
 • Cabbage Carrot Sambharo
 • Stuff Bhindi Ravaiya Chilli
 • Mothi Valor Dana
 • Potato Capsicum
 • Parvar Chips
 • Tindola Fry
 • Mix Kathol
 • Suran Masala
 • Green Mix
 • Ravaiya Tuver
 • Gujarati Mix